Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Hồ Chí Minh 09/10/2022
Trình Dược Viên - Hồng Ngự Đồng Tháp Tp. Hồng Ngự, Huyện Hồng Ngự, Huyện Tam Nông, Huyện Tân Hồng 2 30/05/2024
Trình Dược Viên OTC Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/10/2023
Trưởng nhóm thẩm định – Đánh giá / Qualification – Validation Team Leader 31/03/2023
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 31/12/2022
"Trình dược viên Hà Nội (3. đan phượng, hoài đức )" 31/12/2023
19001910