Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 1 31/03/2023
Nhân Viên Kiểm Nghiệm Vi Sinh 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 31/01/2023
Nhân Viên QC Lấy Mẫu 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 1 15/12/2023
NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN Hồ Chí Minh 30/11/2022
TRƯỞNG PHÒNG TRADE MARKETING Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
BRAND MANAGER Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
19001910