Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
Nhân viên kho Gimmicks (Hàng khuyến mãi) 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 1 31/07/2024
NHÂN VIÊN HVAC 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/06/2024
Nhân Viên Hồ Sơ Sản Xuất 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/06/2024
Nhân Viên Pha Chế 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 5 30/05/2024
Nhân Viên Tổ Thành Phẩm 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/05/2024
Kiểm Nghiệm Viên Tổ Nguyên Liệu 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/05/2024
19001910