Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
NHÂN VIÊN HVAC 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/04/2023
Nhân Viên Hồ Sơ Sản Xuất 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 31/03/2024
Nhân Viên Pha Chế 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 5 30/04/2024
Nhân Viên Tổ Thành Phẩm 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/11/2023
Kiểm Nghiệm Viên Tổ Nguyên Liệu 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/11/2023
Nhân Viên Admin - Đà Nẵng 01, Hàm Trung 4, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1 30/11/2023
19001910