Mr. LÊ NGỌC TRÌNH
Mr. LÊ NGỌC TRÌNH
Phó Tổng Giám Đốc Nhà máy & Đầu tư